COM ORGANITZAR UN TORNEIG A L’ESCOLA OA L’AULA DE TOTS CONTRA TOTS. SISTEMA ROBIN?

COM ORGANITZAR UN TORNEIG A L’ESCOLA OA L’AULA DE TOTS CONTRA TOTS. SISTEMA ROBIN?

TORNEIGS PER SISTEMA ROUND ROBIN 

(TOTS CONTRA TOTS; LLIGA).

Taula per a 3 – 4 jugadors 
1a Ronda 1:4 2:3
2a Ronda 4:3 1:2
3a Ronda 2:4 3:1
Taula per a 5 – 6 jugadors 
1a Ronda 1:6 2:5 3:4
2a Ronda 6:4 5:3 1:2
3a Ronda 2:6 3:1 4:5
4a Ronda 6:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:6 4:2 5:1
Taula per a 7 – 8 jugadors 
1a Ronda 1:8 2:7 3:6 4:5
2a Ronda 8:5 6:4 7:3 1:2
3a Ronda 2:8 3:1 4:7 5:6
4a Ronda 8:6 7:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:8 4:2 5:1 6:7
6a Ronda 8:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:8 5:3 6:2 7:1
Taula per a 9 – 10 jugadors 
1a Ronda 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
2a Ronda 10:6 7:5 8:4 9:3 1:2
3a Ronda 2:10 3:1 4:9 5:8 6:7
4a Ronda 10:7 8:6 9:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:10 4:2 5:1 6:9 7:8
6a Ronda 10:8 9:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:10 5:3 6:2 7:1 8:9
8a Ronda 10:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:10 6:4 7:3 8:2 9:1

Quadres de lliga (sistema Round Robin) Pàgina 1 

Taula per a 11 – 12 jugadors 
1a Ronda 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
2a Ronda 12:7 8:6 9:5 10:4 11:3 1:2
3a Ronda 2:12 3:1 4:11 5:10 6:9 7:8
4a Ronda 12:8 9:7 10:6 11:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:12 4:2 5:1 6:11 7:10 8:9
6a Ronda 12:9 10:8 11:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:12 5:3 6:2 7:1 8:11 9:10
8a Ronda 12:10 11:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:12 6:4 7:3 8:2 9:1 10:11
10a Ronda 12:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11a Ronda 6:12 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1
Taula per a 13 – 14 jugadors 
1a Ronda 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
2a Ronda 14:8 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 1:2
3a Ronda 2:14 3:1 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
4a Ronda 14:9 10:8 11:7 12:6 13:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:14 4:2 5:1 6:13 7:12 8:11 9:10
6a Ronda 14:10 11:9 12:8 13:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:14 5:3 6:2 7:1 8:13 9:12 10:11
8a Ronda 14:11 12:10 13:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:14 6:4 7:3 8:2 9:1 10:13 11:12
10a Ronda 14:12 13:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11a Ronda 6:14 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:13
12a Ronda 14:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
13a Ronda 7:14 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1

Quadres de lliga (sistema Round Robin) Pàgina 2

Taula per a 15 – 16 jugadors 
1a Ronda 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
2a Ronda 16:9 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 1:2
3a Ronda 2:16 3:1 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
4a Ronda 16:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:16 4:2 5:1 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
6a Ronda 16:11 12:10 13:9 14:8 15:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:16 5:3 6:2 7:1 8:15 9:14 10:13 11:12
8a Ronda 16:12 13:11 14:10 15:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:16 6:4 7:3 8:2 9:1 10:15 11:14 12:13
10a Ronda 16:13 14:12 15:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11a Ronda 6:16 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:15 13:14
12a Ronda 16:14 15:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
13a Ronda 7:16 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:15
14a Ronda 16:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
15a Ronda 8:16 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1
Taula per a 17 – 18 jugadors 
1a Ronda 1:18 2:17 3:16 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
2a Ronda 18:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 1:2
3a Ronda 2:18 3:1 4:17 5:16 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
4a Ronda 18:11 12:10 13:9 14:8 15:7 16:6 17:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:18 4:2 5:1 6:17 7:16 8:15 9:14 10:13 11:12
6a Ronda 18:12 13:11 14:10 15:9 16:8 17:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:18 5:3 6:2 7:1 8:17 9:16 10:15 11:14 12:13
8a Ronda 18:13 14:12 15:11 16:10 17:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:18 6:4 7:3 8:2 9:1 10:17 11:16 12:15 13:14
10a Ronda 18:14 15:13 16:12 17:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11a Ronda 6:18 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:17 13:16 14:15
12a Ronda 18:15 16:14 17:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
13a Ronda 7:18 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:17 15:16
14a Ronda 18:16 17:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
15a Ronda 8:18 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1 16:17
16a Ronda 18:17 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
17a Ronda 9:18 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 16:2 17:1

Quadres de lliga (sistema Round Robin) Pàgina 3

Taula per a 19 – 20 jugadors 
1a Ronda 1:20 2:19 3:18 4:17 5:16 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
2a Ronda 20:11 12:10 13:9 14:8 15:7 16:6 17:5 18:4 19:3 1:2
3a Ronda 2:20 3:1 4:19 5:18 6:17 7:16 8:15 9:14 10:13 11:12
4a Ronda 20:12 13:11 14:10 15:9 16:8 17:7 18:6 19:5 1:4 2:3
5a Ronda 3:20 4:2 5:1 6:19 7:18 8:17 9:16 10:15 11:14 12:13
6a Ronda 20:13 14:12 15:11 16:10 17:9 18:8 19:7 1:6 2:5 3:4
7a Ronda 4:20 5:3 6:2 7:1 8:19 9:18 10:17 11:16 12:15 13:14
8a Ronda 20:14 15:13 16:12 17:11 18:10 19:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9a Ronda 5:20 6:4 7:3 8:2 9:1 10:19 11:18 12:17 13:16 14:15
10a Ronda 20:15 16:14 17:13 18:12 19:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11a Ronda 6:20 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:19 13:18 14:17 15:16
12a Ronda 20:16 17:15 18:14 19:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
13a Ronda 7:20 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:19 15:18 16:17
14a Ronda 20:17 18:16 19:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
15a Ronda 8:20 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1 16:19 17:18
16a Ronda 20:18 19:17 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
17a Ronda 9:20 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 16:2 17:1 18:19
18a Ronda 20:19 1:18 2:17 3:16 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
19a Ronda 10:20 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1

OBSERVACIONS: 

∙ Cal assignar un número a cada jugador abans de fer les parelles.  ∙ El jugador mantindrà el mateix número durant tot el torneig. 

∙ El número que va en primer lloc té assignades les peces blanques i el que està en  segon lloc les negres. Exemple: 1:20 significa que qui té el número 1 porta les  blanques i qui té el número 20 porta les negres. 

WEBGRAFIA: 

http://www.portaldeajedrez.cl/berger.htm 

Josep Serra i Marta Amigó, gener 2014

Quadres de lliga (sistema Round Robin) Pàgina 4